Regulamin

1. Osoby przebywające na terenie obiektu „Domki Letniskowe U BRACI” położone w miejscowości Rewal ul. Pelikana 7” (dalej zwanego „Obiektem”) zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
2. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu domku letniskowego bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz właściciela Obiektu.

3. Rezerwacja terminu pobytu (dalej zwana „Rezerwacją”), jeśli właściciel Obiektu nie postanowi inaczej, winna zostać dokonana telefonicznie na numer telefonu: 508-678-991 lub pocztą elektroniczna na adres: rewal.
domki@gmail.com z podaniem:

 • a) terminu planowanego pobytu
 • b) liczby osób, których rezerwacja dotyczy
 • c) liczby domków letniskowych, którymi zainteresowany jest Klient
 • d) adresu e-mail do korespondencji
 • e) ewentualnych uwag dodatkowych

4. Rezerwację  uważa się za dokonaną z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości 30% kosztu wynajmu domku/domków letniskowych na rachunek właściciela Obiektu w: BANK POCZTOWY o numerze 20 1320 1537 4256 3710 3000 0001 i potwierdzenia przez właściciela Obiektu dokonania Rezerwacji.

5. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji na warunkach określonych w potwierdzeniu Rezerwacji zadatek uiszczony przez Klienta nie podlega zwrotowi.

6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wpłacając zadatek klient jednocześnie oświadcza, iż znane mu jest miejsce usytuowania Obiektu jak i usytuowanie rezerwowanego domku w obrębie Obiektu.

7. Na terenie Obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi Domków letniskowych U BRACI zobowiązane są do opuszczenia Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.

8. Celem umożliwienia właścicielowi Obiektu należytej obsługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela Obiektu, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi w punkcie 7 niniejszego Regulaminu, tj. 10:00 oraz 15:00.

9. Jeśli właściciel Obiektu w toku negocjacji z Klientem nie postanowi inaczej obowiązują turnusy 7 i 14 – dniowe, które rozpoczynają i kończą się w sobotę.

10. Z chwilą przybycia do Obiektu Klient zobowiązany jest do:

 • a) zapoznania się ze stanem wynajmowanego przez siebie domku letniskowego
 • b) niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag do Obiektu, w tym do stanu technicznego domku lub innych uwag dotyczących miejsca pobytu
 • c) spisania, wraz z właścicielem Obiektu, stanu podlicznika prądu,
d) podpisania Karty pobytu zawierającej m.in. informację o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, informację o stanie technicznym domku letniskowego oraz informację o wskazaniu podlicznika prądu

11. Pozostałą kwotę należną z tytułu wynajmu domku letniskowego Klient zobowiązany jest uiścić gotówką na rzecz właściciela Obiektu niezwłocznie po przybyciu do Obiektu i podpisaniu Karty pobytu, o której mowa w punkcie 10 niniejszego Regulaminu.

12. Uiszczenie na rzecz właściciela Obiektu należności, o której mowa w punkcie 4 i 11 niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie przez strony umowy najmu domku letniskowego na okres wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Umowa najmu nie obejmuje ubezpieczenia, kosztów dojazdu oraz wyżywienia, które Klient zobowiązany jest zorganizować i pokryć ich koszty we własnym zakresie.

13. Niezależnie od opłaty z tytułu najmu domku letniskowego Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużytego przez siebie prądu według wskazania podlicznika, w oparciu o obowiązującą stawkę operatora.

14. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd, wcześniejsze opuszczenie Obiektu, odmowa uiszczenia kaucji lub odmowa podpisania Karty pobytu, niezależnie od przyczyny:

a) stanowić może podstawę do rezygnacji z zawarcia lub rozwiązania przez właściciela Obiektu ze skutkiem natychmiastowym umowy najmu domku letniskowego,

b) nie uprawnia do zmniejszenia uzgodnionego kosztu wynajmu, zwrotu uiszczonych na rzecz właściciela Obiektu należności, a także nie zwalnia z obowiązku pokrycia zobowiązań powstałych w związku z pobytem.

15. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi Obiektu. Przed opuszczeniem Obiektu Klient zobowiązany jest do rozliczenia się z wyposażenia domku i terenu doń przyległego.

16. Na okres pobytu od Klienta pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł uiszczana niezwłocznie po zawarciu umowy najmu domku. W razie stwierdzenia przez właściciela Obiektu zniszczeń, uszkodzeń lub powstania konieczności przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu Klientowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie właściciel Obiektu w celu usunięcia wskazanych powyżej wad. Zatrzymanie kaucji przez właściciela Obiektu nie wyłącza uprawnienia właściciela Obiektu do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kaucji.

17. Na terenie Obiektu znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony.
Do każdego domku letniskowego przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Obiektu.

18. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy pozostawionych na terenie Obiektu przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty, rzeczy, środki pieniężne lub inne kosztowności pozostawione na terenie Obiektu.

19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn niezależnych od właściciela Obiektu, w szczególności związane z brakiem zasilania lub wody.

20. Klient zobligowany jest do korzystania z Obiektu w sposób należyty i bezpieczny, z zachowaniem należytej ostrożności i staranności. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub mienia Klienta spowodowane nienależytym korzystaniem z Obiektu.

21. Rozpalanie grilli możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela Obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

22. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, jak i korzystania z urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku; nie dotyczy to drobnych urządzeń elektrycznych takich jak np.: ładowarki do telefonów lub komputerów, podgrzewacze, suszarki do włosów itp.

23. Klient, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Obiektu, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian lub napraw na terenie Obiektu, w szczególności w domku.

24. Pobyt w domkach zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody właściciela Obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Klientów. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciel Obiektu nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domków. W innym przypadku właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka/materaca.

25. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela Obiektu na potrzeby umowy najmu domku letniskowego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

26. Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

 • a) Zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych usług
 • b) Zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych usług
 • c) Zmiany przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania Obiektu
 • d) Zmiany poziomu inflacji. 
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, decyduje właściciel Obiektu.

28. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem Obiektu a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby właściciela Obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Domki letniskowe U Braci w Rewalu

 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku tylko i wyłącznie dla dzieci, które powinny z niego korzystać pod opieką osób dorosłych.
  2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
  5. Na placu zabaw zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu oraz dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych.
  6. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz zakaz palenia tytoniu.
  7. Na plac zabaw zabrania się wprowadzania zwierząt.
  8. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich pobytu na placu zabaw odpowiadają rodzice.